RADNI 2018

Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica

zwołuje

na dzień 28 marca 2018 roku (środa) na godz.11.00

XXXIII SESJĘ VII KADENCJI RADY GMINY BRZEŹNICA, która odbędzie się
w Galerii Polsko - Słowackiej w Brzeźnicy
z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.

4. Analiza stanu utrzymania gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych oraz działań podejmowanych przez Wójta Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego za 2017 rok.

5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach o zagrożeniach pożarowych na terenie Gminy Brzeźnica w 2017 roku.

6. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach na temat stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2017 rok ,ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Brzeźnica.

7. Interpelacje i zapytania do Wójta Gminy Brzeźnica.

8. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:


1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018- Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.,

2) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2018-2027-Nr XXXI/311/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.,

3) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku

Gospodarstwa Krajowego,

4) odwołania Skarbnika Gminy Brzeźnica,

5) powołania Skarbnika Gminy Brzeźnica,

6) podziału Gminy Brzeźnica na okręgi wyborcze ,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby Radnych wybieranych w każdym okręgu,

7) podziału Gminy Brzeźnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

8) utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gminie Brzeźnica i nadania jej statutu,

9) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica,

10) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Gminę Brzeźnica,

11) nadania nazw ulicom w miejscowości Marcyporęba.

10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania do Wójta Gminy.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie sesji.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170