house

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 2147 z późn.zm) w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Brzeźnica NR XXX/304/2017 z dnia 16 listopada 2017r podaje poniżej

 

 

wykaz nieruchomości stanowiących własność i władanie Gminy Brzeźnica przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres kolejnych 3 lat.

 


Nr działki


Powierzchnia w ha


Numer Księgi

Wieczystej


Obręb,

położenie


Przeznaczenie nieruchomości- cel dzierżawy


Opis nieruchomości


Roczna wysokość czynszu w zł

działka nr: 242

0,5447

KR1W/00042371/7

Łączany

Działalność rolnicza

Nieruchomość położona jest w obrębie cmentarza komunalnego w Łączanach i przeznaczona jest do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem działalności rolniczej.

0,03 zł/m2 rocznie

działka

nr: 238

0,2383

KR1W/00044346/7

Łączany

Działalność rolnicza

Nieruchomość położona jest w obrębie cmentarza komunalnego w Łączanach i przeznaczona jest do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem działalności rolniczej.

0,03 zł/m2 rocznie

część działki nr: 252

0,5614

władanie Gminy Brzeźnica

Łączany

Działalność rolnicza

Nieruchomość położona jest w obrębie cmentarza komunalnego w Łączanach i przeznaczona jest do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem działalności rolniczej.

0,03 zł/m2 rocznie

 

  1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 22 listopada 2017 r do dnia 13 grudnia 2017 r włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica.
  2. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej „ Wiadomości Powiatowe” i na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl
  3. Wysokość czynszu rocznego została ustalona na podstawie Uchwały Nr XXV/151/2005r Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 sierpnia 2005r, w sprawie: określenia zasad wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata gruntów stanowiących mienie komunalne oraz pozostających we władaniu gminy Brzeźnica oraz Zarządzenia Wójta Gminy Brzeźnica NR OR.OSE.0050.258.2017 z dnia 17.11.2017 r w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych, stanowiących własność oraz pozostających we władaniu Gminy Brzeźnica.
  4. Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Brzeźnica, pokój nr 36, telefon 33 8792 025 wew.23.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170