PRACA

WÓJT GMINY BRZEŹNICA
UL. KRAKOWSKA 109
34-114 BRZEŹNICA

Ogłasza nabór na stanowisko:

DYREKTORA GMINNEGO ZAKŁADU USŁUGOWEGO W BRZEŹNICY

 

Ogłoszenie Nr K.210.4.2017 

Data ukazania się ogłoszenia: 3.11.2017 r.

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (formalne):
 1. Spełnienie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych,
 2. Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne),
 3. Co najmniej 5-letni staż pracy,
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
  1. Co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w przedsiębiorstwie o zakresie działania związanym ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę lub zbiorowym odprowadzaniem ścieków albo związanym z budową lub eksploatacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  2. Znajomość zasad zarządzania i organizacji jednostek działających w formie samorządowego zakładu budżetowego,
  3. Znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości, o zbiorowymw wodę   i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo zamówień publicznych, o ochronie danych osobowych, kodeks pracy.
  4. Znajomość statutu Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy
  5. Znajomość procedur administracyjnych,
  6. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych,
  7. Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, myślenia strategicznego,
  8. Umiejętność obsługi programów biurowych,
  9. Dobra organizacja pracy
  10. Dyspozycyjność, komunikatywność
  11. Rzetelność, odpowiedzialność,
  12. Wysoka kultura osobista,
 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
  1. Kierowanie działalnością zakładu, w tym zarządzanie i nadzorowanie jego funkcjonowania,
  2. Reprezentowanie zakładu na zewnątrz,
  3. Zapewnienie pełnej realizacji zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  4. Nadzór nad gospodarką finansową zakładu,
  5. Nadzór na powierzonym mieniem,
  6. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
  7. Przygotowanie aktów prawnych dotyczących działalności zakładu,
  8. Zawieranie umów w ramach posiadanych pełnomocnictw,
  9. Pełnienie roli pracodawcy w stosunku do pracowników zakładu.
 1. WARUNKI PRACY:
  1. Przewidywana data zatrudnienia: 30 styczeń 2018 r.
  2. Wymiar czasu-   pełny etat,
  3. Praca na stanowisku zarządzającym, decyzyjnym, wymagająca odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu oraz kształtowania dobrych relacji interpersonalnych,
  4. Praca o charakterze administracyjnym, siedząca, chodząca, wymagająca wyjazdów w teren, kontaktów z instytucjami i innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań. Biuro mieści się w budynku Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy ul. Rynek 5.
 1. INFORMACJA:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zakładzie Usługowym w Brzeźnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. List motywacyjny
  2. życiorys (CV)
  3. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
  4. kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności,
  5. Kserokopia świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie,
  6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  7. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na w/w stanowisku,
  8. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Uwaga!

Dokumenty wymienione w pkt 6 lit. a-b, f-h muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Kserokopie dokumentów wymienionych w pkt 6 lit. c, d, e - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Gminy Brzeźnica (dziennik podawczy lub sekretariat) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109 34 – 114 Brzeźnica (liczy się data wpływu do urzędu gminy) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy ” do dnia 16 listopada 2017 roku do godz. 15.00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Komisja powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica działa dwuetapowo:

I etap – formalna ocena dokumentów oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu sprawdzającego, z zakresu zagadnień określonych w pkt 2 lit. b - e niniejszego ogłoszenia o naborze.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych” (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie Internetowej gminy (www.brzeznica.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109.

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170