Informacja z otwarcia ofert - Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na centrum medyczno – rehabilitacyjne w Brzeźnicy

 

ZI.271.200.2017

Brzeźnica, dnia 01.09.2017r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na centrum medyczno – rehabilitacyjne w Brzeźnicy”, które odbyło się w dniu 01.09.2017 r. o godzinie 10:30.

 Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania wynosi: 6.000.000,00 zł.

W terminie składania ofert w postępowaniu oferty złożyli:  

 

Lp.

Firma (nazwa) adres Wykonawcy

Cena ryczałtowa brutto oferty

zł.

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

(miesiące)

Warunki płatności

1.

FIRMA USLUGOWA „WACŁAW” Wacław Krzysztof

Tłuczań 238,

34-114 BRZEŹNICA

6.482.100,00

zgodnie z wymogami

SIWZ

do 30.11.2018

60

zgodnie z wymogami SIWZ

2.

USŁUGI BUDOWLANE

„GRESMAR”

Stanisław Chodacki

Wielkie Drogi 224

32-051 WIELKIE DROGI

8.979.758,91

zgodnie z wymogami

SIWZ

do 30.11.2018

60

zgodnie z wymogami SIWZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zatwierdził

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos

 

Oryginał Pisma:

1. Pismo pobierz

 

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170