Wynik Przetargu - Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla przedszkola w Brzeźnicy

 

GMINA BRZEŹNICA, 34-114 BRZEŹNICA

ul. Krakowska 109

 

tel: 33 8792 029, fax. 33 8792 092,  www.brzeznica.pl, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Brzeźnica, dnia 10.08.2017

ZI.271.180.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
I UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

 

              

Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zmian.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla przedszkola w Brzeźnicy”

I. Zamówienie podzielone zostało na 4 części.

 

Część I zamówienia: Dostawa wraz z montażem wyposażenia w salach przedszkolnych

 

 1. Informuję, że wpłynęła 1 oferta wykonawcy :

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

Za całkowitą cenę ryczałtową :

Cena brutto = 94.992,81 zł

Słownie brutto : dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 81/100

 1. Okres gwarancji : 48 miesięcy
 2. Termin wykonania zamówienia : do 25.08.2017 roku

 

Uzasadnienie wyboru :

Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy Pzp i w wyniku oceny ofert wg. Kryteriów uzyskała łącznie 100,00 pkt

Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert :

Cena brutto – 60 pkt, okres gwarancji – 40pkt.

Liczba punktów w kryterium wg SIWZ:

Cena brutto – 60 pkt, okres gwarancji – 40 pkt

 1. Punktacja pozostałych ważnych ofert BRAK

 

Część III zamówienia: Dostawa termosu do przewożenia żywności i wózka platformowego

 1. Informuję, że wpłynęła 1 oferta wykonawcy :

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

Za całkowitą cenę ryczałtową :

Cena brutto = 6.569,43 zł

Słownie brutto : sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 43/100

 1. Okres gwarancji : 48 miesięcy
 2. Termin wykonania zamówienia : do 25.08.2017 roku

 

Uzasadnienie wyboru :

Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy Pzp i w wyniku oceny ofert wg. Kryteriów uzyskała łącznie 100,00 pkt

 

Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert :

Cena brutto – 60 pkt, okres gwarancji – 40pkt.

Liczba punktów w kryterium wg SIWZ:

Cena brutto – 60 pkt, okres gwarancji – 40 pkt

 1. Punktacja pozostałych ważnych ofert BRAK

 

Postępowanie w części II zamówienia: Dostawa i montaż systemu ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolu oraz części IV zamówienia: Dostawa i montaż rolet zwijanych oraz wykładziny dywanowej zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ww. częściach nie została złożona żadna oferta.

 

II. W postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

III. W postępowaniu przetargowym nie odrzucono żadnej oferty.

 

Proszę o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informację przyjąłem dnia …. Podpis) faksem na numer 033 8792-092 , mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu/ maila.

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty .

 1.               Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

 

Oryginał Pisma:

1. Pismo pobierz

 

 

 

Otrzymują :

 1. Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
 2. Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów
 3. a/a

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170