PTASIA GRYPA 2

W związku ze stwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu
na terenie Jurczyc (gmina Skawina), Wojewoda Małopolski w dniu 24.03.2017r. wydał rozporządzenie
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów:

krakowskiego grodzkiego i ziemskiego, myślenickiego, wielickiego, wadowickiego.

 

 

Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Gminy Brzeźnica uznano teren wzdłuż granic administracyjnych miejscowości Bęczyn do drogi gminnej nr 470014K w miejscowości Bęczyn i dalej strumieniem Kopytowskim do kanału Łączańskiego w miejscowości Brzezinka, tj. miejscowości: Bęczyn, Paszkówka i Sosnowice.

Na mapce poglądowej obszar zaznaczony na niebiesko.

W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zagrożonym, nakazuje się niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W gospodarstwach znajdujących się na obszarze zagrożonym, o którym mowa zakazuje się:

- Wypuszczania drobiu z budynków inwentarskich, w których drób jest utrzymywany.

- Przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym chyba, że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków.

- Przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym,

- Wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie,

- Wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych chyba, że Powiatowy Lekarz Weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie,

- Organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki oraz polowań i odłowów ptactwa dzikiego,

- Targowiskowej sprzedaży drobiu, mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych.

- Pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Równocześnie nakazuje się:

- przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

- karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

- wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych - przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,

- stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,

- stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

- oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem.

GRYPA PTASIA 3

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170