REK PRZEDSZ 2016

W okresie od 10 do 18 kwietnia 2017 roku potrwa rekrutacja do przedszkoli
i oddziałówprzedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Brzeźnica

 

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli zostały określone w Zarządzeniu OR.OSE.0050.193.2017 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica na rok szkolnym 2017/2018 – treść do pobrania

Rekrutacja do przedszkoli:

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

- dzieci 3-4-5 letnie (odpowiednio ur. 2014, 2013 i 2012r.)

- zamieszkałe w Gminie Brzeźnica

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danego przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych

10 - 18 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00

29 maja -2 czerwca 2017 r. do godz. 15:00

2.

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

19-21 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00

5-6 czerwca 2017 r. do godz. 10:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00

6 czerwca 2017 r. do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

24-27 kwietnia 2017 r.

7-8 czerwca 2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00

9 czerwca 2017 r. do godz. 15.00.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (art. 131) na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

kryteria mają jednakową wartość

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacyjnego dane przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIV/238/2017 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania – treść do pobrania

 

L.p.

Kryteria postępowania rekrutacyjnego

Liczba punktów

Dokument potwierdzający kryterium

1.

Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują lub wykonują rolniczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiują w systemie stacjonarnym.

20

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

2.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego oddziału przedszkolnego/przedszkola

10

potwierdza dyrektor danego oddziału przedszkolnego/przedszkola

3.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zadeklarowali korzystanie z pełnej oferty przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

10

wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica

 

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2016/2017, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu - w roku szkolnym 2017/2018 – deklaracja do pobrania w poszczególnych przedszkolach/oddziałach przedszkolnych.

Wzór wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego ustalony Zarządzeniem Nr OR.OSE.0050.194.2017 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 27 marca 2017 roku – do pobrania

Szczegółowych informacji można uzyskać bezpośrednio w poszczególnych przedszkolach/oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy.

Wójt Gminy

/-/ Bogusław Antos

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170