PLAN ZAG 2016

Wójta Gminy Brzeźnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzeźnica

 

 

Stosownie do art. 11, pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.) jak również stosownie do uchwały Nr XXIV/192/2013Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Studium obejmuje całą Gminę Brzeźnica w jej granicach administracyjnych.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji studium.

Projekt studium udostępniony będzie w dniach od 10 marca 2016 r. do 8 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica godzinach od 9.00 do 13.00, w pokoju nr 37.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica o godz. 11.00.

Uwagi i wnioski do projektu studium może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu studium należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Wójta Gminy Brzeźnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2016 r.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2016 r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brzeźnica.

 


 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170