Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Geodeta w referacie infrastruktury i zamówień publicznych

Ogłoszenie Nr K.210.1.2014
Data ukazania się ogłoszenia: 9 stycznia2014 r.

 

URZAD GMINY W BRZEŹNICY

UL. KRAKOWSKA 109

34-114 BRZEŹNICA

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - GEODETA W REFERACIE INFRASTRUKTURY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (formalne):

 1. Spełnienie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. Wykształcenie co najmniej średnie o kierunku geodezyjnym oraz posiadany co najmniej 5 letni staż pracy zawodowej (w administracji samorządowej, w urzędach i instytucjach państwowych, w przedsiębiorstwach geodezyjnych lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie geodezji i kartografii),
 3. Znajomość przepisów prawnych i problematyki w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami,
 4. Wiedza o ustroju i zadaniach gminy, jednostek organizacyjnych gminy (w szczególności ustawy o samorządzie gminnym),
 5. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 6. Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o ochronie danych osobowych.
   

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

  1. Preferowane wykształcenie wyższe,
  2. Mile widziane posiadanie uprawnień zawodowych z zakresu geodezji,
  3. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista,
  4. Biegła znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i inne programy pakietu MS Office).

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

  1. Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne.
  2. Prowadzenie postępowań z zakresu rozgraniczenia nieruchomości.
  3. Prowadzenie postępowań z zakresu zatwierdzania podziału nieruchomości.
  4. Analiza dokumentów własnościowych nieruchomości gminnych.
  5. Występowanie z wnioskami do Wojewody w celu wydania decyzji o nabyciu gruntów przez Gminę.
  6. Występowanie z wnioskami do Sądu Rejonowego w celu regulacji stanu prawnego gruntów, w tym z wnioskami o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości na rzecz gminy przez zasiedzenie.
  7. Przygotowywanie wniosków związanych z zakładaniem i zmianami w Księgach Wieczystych.
  8. Współdziałanie z sądami i innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań związanych z komunalizacją mienia.
  9. Uczestnictwo w rozprawach sądowych w zakresie prowadzonych spraw.
  10. Reprezentowanie Gminy przy ustalaniu i przyjęciu granic nieruchomości.
  11. Współpraca przy sporządzaniu sprawozdań i informacji o stanie mienia komunalnego.
  12. Sporządzenie wniosków związanych z wywłaszczaniem nieruchomości.
  13. Pomoc w analizie aktów notarialnych pod względem kwalifikacji do opłaty planistycznej.
  14. Pomoc w analizie wniosków o wydanie postanowień pozytywnie opiniujących wstępne projekty podziału nieruchomości w zakresie ustalania prawa do nieruchomości.
  15. Udział w pracach komisji ds. inwentaryzacji mienia komunalnego.
  16. Wprowadzanie danych do systemu EMUIA (Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów), oraz bieżąca aktualizacja danych w systemie.
  17. Prowadzenie spraw z zakresu przygotowania, realizacji i przekazania do użytkowania inwestycji gminnych.
  18. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur kontroli zarządczej.
  19. Wykonywanie innych czynności na doraźne zlecenie Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.

 

4. WARUNKI PRACY:

  1. Wymiar czasu- 1 etat,
  2. Praca o charakterze administracyjno biurowym (biuro na II piętrze budynku urzędu), siedząca, chodząca, wymagająca wyjazdów w teren, kontaktów z instytucjami, sądem i innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań.

5. Informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. List motywacyjny
  2. życiorys (CV)
  3. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
  4. kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności,
  5. Kserokopia świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie,
  6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  7. Oświadczenie o stanie zdrowia,
  8. Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu w pełni z praw publicznych.
  9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

    

SKŁADANIE OFERT:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Gminy Brzeźnica (dziennik podawczy lub sekretariat) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109 34 – 114 Brzeźnica pow. wadowicki, woj małopolskie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Geodeta w Referacie Infrastruktury i Zamówień Publicznych” do dnia 20 stycznia 2014 roku (poniedziałek) do godz. 15.30.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Doręczone dokumenty zostaną poddane analizie, w wyniku której zostanie sporządzona lista wytypowanych kandydatów.

Wytypowani kandydaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub na adres e-mail o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 22 stycznia 2014 roku (środa) o godz.11 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Brzeźnica (pokój nr 3).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2002 Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).”

 

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie Internetowej gminy (www.brzeznica.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170