Nabór na wolne stanowisko pracy – pomoc administracyjna

Załącznik Nr 1 4 copy

W związku z realizacją Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Doskonalenie JST w procesie samooceny CAF” nr projektu POKL.05.02.01-00-055/12 Urząd Gminy Brzeźnica ogłasza nabór na stanowisko:

 

Ogłoszenie Nr K.210.1.2013

Brzeźnica, 03.07.2013 r.

 

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE NA STANOWISKO POMOC ADMINISTRACYJNA Z FUNKCJĄ
ASYSTENTA DS. WDROŻEŃ


POMOC ADMINISTRACYJNA Z FUNKCJĄ ASYSTENTA DS. WDROŻEŃ

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

Lokalizacja: Urząd Gminy Brzeźnica (II piętro)

Warunki pracy

 • Wymiar czasu pracy – ½ etatu,
 • Zatrudnienie na okres realizacji projektu, nie dłużej niż do dnia 31.12.2014 r. z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.
 • Praca o charakterze administracyjno – biurowym, siedząca, wymagająca kontaktów bezpośrednich i telefonicznych z Grupą Sterującą i pracownikami Biura Projektu Lidera.

Osoba pracująca na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Logistykę i administrację realizowanych zadań.
 • Koordynowanie przepływu dokumentacji projektowej.
 • Kontakt z Grupą Sterującą i pracownikami Biura Projektu Lidera.
 • Opracowanie kwartalnych harmonogramów szkoleń oraz wdrażanych systemów w JST wspólnie ze specjalistą ds. merytorycznych.
 • Koordynowanie wdrażania systemów w tym IT
 • Opisywanie dokumentacji finansowej
 • Archiwizacja dokumentacji projektowej
 • Gromadzenie i przekazywanie dokumentacji merytorycznej do Biura Projektu
 • Oznaczanie pomieszczeń Urzędów zgodnie z wytycznymi dot. Oznaczanie projektów w ramach PO KL
 • Bieżące monitorowanie wskaźników realizacji projektu
 • Prowadzenie monitoringu postępu realizacji projektu w swojej jednostce macierzystej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Obywatelstwo polskie
 • Wykształcenie co najmniej średnie.
 • Doświadczenie w pracach administracyjno – biurowych.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu biurowego, komputera oraz urządzeń biurowych.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Preferowane wykształcenie wyższe
 • Znajomość zagadnień z zakresu: przygotowywania, wdrażania, realizacji, rozliczania
  i sprawozdawczości projektów współfinansowanych ze środków unijnych
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych udokumentowane oświadczeniem kandydata i innymi dokumentami potwierdzającymi pracę przy pozyskiwaniu środków unijnych,
 • Biegła znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i inne programy pakietu MS Office, umiejętność przygotowywania prezentacji, zestawień graficznych, plakatów),
 • Umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Rzetelność wykonywanych obowiązków.
 • Wysoko kultura osobista.
 • Kreatywność i komunikatywność.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • List motywacyjny
 • życiorys (CV)
 • Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 • kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych,
 • Kserokopia świadectw pracy (w przypadku osób, które są zatrudnione lub w przeszłości podjęły zatrudnienie),
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie o stanie zdrowia,
 • Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu w pełni z praw publicznych.

SKŁADANIE OFERT

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Brzeźnica (dziennik podawczy lub sekretariat) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Brzeźnica, 34 – 114 Brzeźnica 57 pow. wadowicki, woj małopolskie, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pomoc administracyjna z funkcją asystenta ds. wdrożeń” do dnia 15 lipca 2013 roku (poniedziałek) do godz. 15.30.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Doręczone dokumenty zostaną poddane analizie, w wyniku której zostanie sporządzona lista wytypowanych kandydatów.

Wytypowani kandydaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub na adres e-mail
o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 18 lipca 2013 roku (czwartek) o godz.11 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Brzeźnica (pokój nr 3).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2002 Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).”

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt „Doskonalenie JST w procesie samooceny CAF”
nr projektu POKL.05.02.01-00-055/12

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170